PATRONI

FUNDACJA SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS od 1989 roku realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Obejmuje specjalistyczną opieką również osoby z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Fundacja prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem, dom treningowy oraz ośrodek informacyjno-prawny. Organizacja pracuje z dziećmi i dorosłymi osobami z autyzmem, łącząc oddziaływania medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rehabilitacyjne, logopedyczne i socjalne w jednym procesie postępowania terapeutycznego. Rocznie opieką obejmuje ponad 650 rodzin: od niemowląt po osoby dorosłe. Fundacja jest liderem wśród polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc osobom z autyzmem. Specjalizuje się w wykrywaniu autyzmu u dzieci poniżej 2 roku życia, działalności szkoleniowej oraz opracowywaniu modelowych rozwiązań i ich upowszechnianiu. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

www.synapsis.org.pl

STOWARZYSZENIE A TO MY

Stowarzyszenie „A TO MY” powstało w kwietniu 2013 roku z inicjatywy profesjonalistów; nauczycieli, pedagogów specjalnych, terapeutów oraz rodziców. Celem Stowarzyszenia jest wsparcie działań obydwu grup społecznych. Naszą misją jest „znalezienie wspólnego języka” interdyscyplinarnego między: specjalistami i rodzicami, między środowiskiem medycznym, pedagogicznym i rodzinnym, oraz między samymi osobami z autyzmem.

•         Proponujemy szeroką ofertę form wspierających nauczycieli w ich pracy: konferencje, konsultację, szkolenia rad pedagogicznych.
•         Rozwiązujemy indywidualne problemy dzieci: socjalne, edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze.
•         Wspieramy rodziców poprzez różnorodne formy cotygodniowych spotkań.
•         Organizujemy różne formy wsparcia społecznego, dla dzieci i młodzieży o zróżnicowanym poziomie zaburzeń ze spektrum autyzmu, od wspólnych marszów na orientację, aranżowanych zabaw, po „poważne rozmowy o życiu” .

http://atomyautyzm.pl/

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Uniwersytet Szczeciński został utworzony na mocy ustawy sejmowej z lipca 1984 roku z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Swoją działalność rozpoczął w roku akademickim 1985/86, rozwijając  dynamicznie powojenną tradycję akademicką oraz pełniąc ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie. To obecnie największa na Pomorzu Zachodnim, zatrudniająca około 1200 pracowników naukowych i ponad 800 administracyjnych uczelnia wyższa, spełniająca wszystkie wymagania ustawowe, w skład której wchodzi trzynaście wydziałów. Rozwojowi naukowemu i infrastrukturalnemu naszej uczelni stale towarzyszył wzrost liczby studentów, obecnie 17 000, dla których stale doskonalona jest oferta dydaktyczna i przygotowywane wciąż nowe kierunki kształcenia (obecnie ponad 50 kierunków studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym). Studenci uczestniczą w pracach 160 kół naukowych i wydają swoje czasopisma. Na uczelni działają m.in.: teatr akademicki, chór, Akademickie Centrum Kultury, Akademicki Związek Sportowców, NZS, AIESEC oraz ELSA. Do wielu atutów studiowania na US należy dodać także możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej i jej 11 filii. Znajduje się tam ponad milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych. Elementem stale rozwijanej współpracy z zagranicą jest aktywne (od 1998 r.) uczestnictwo w programie Erasmus, w którego ramach partnerami US jest blisko 120 uczelni z 24 krajów, także pozaeuropejskich.  Dzięki realizacji w ostatnich latach coraz liczniejszych projektów, w tym o wymiarze społecznym, na sumę 200 mln zł − doskonalona jest baza naukowa i infrastrukturalna, która umożliwia współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz innymi jednostkami badawczymi w kraju i za granicą. 

http://www.usz.edu.pl/

TĘCZOWA PRZYSTAŃ

Oferta nasza jest skonstruowana pod klienta. Wszelkie uwagi i Wasze propozycje są mile widziane. Proponujemy elastyczność, ale przede wszystkim profesjonalizm. Każdy terapeuta może dojechać do klienta na umówione wcześniej godziny. Pracujemy 6 dni w tygodniu. Poradnia wydaje opinie w szczególności w sprawach:

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
  • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu z głęboka dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
  • oraz innych, określonych w przepisach prawa (w przypadku wątpliwości wskazana jest konsultacja z wizytatorem ds. poradni).

http://www.teczowa-przystan.pl/